Chính sách bảo mật

Cam kết bảo mật

 1. Giới thiệu

Cam kết về quyền riêng tư này (“Cam kết”) áp dụng cho Talshir Medical Technologies Ltd. (“Công ty” “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”), điều hành trang web này và phát triển và tiếp thị các sản phẩm và hệ thống phần mềm để cải thiện thị lực (“Trang web” và “Hệ thống”). Nếu bạn đang sử dụng hệ thống của chúng tôi, bạn có thể làm điều đó với tư cách là Khách hàng của Công ty (“Khách hàng” hoặc “Chủ tài khoản”) hoặc với tư cách là Người dùng hoạt động dưới sự quản lý và cho phép của Chủ tài khoản đó (“Người dùng”).

Bảo mật và quyền riêng tư thông tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù bạn đang sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi với tư cách là khách hàng, khách hàng tiềm năng, người dùng cuối hay chỉ truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn tin tưởng chúng tôi quản lý và bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị cam kết này để giải thích thêm về chúng tôi là ai và cách chúng tôi thu thập và quản lý thông tin của bạn.

Trang web này là một trang web dành cho đối tượng chung không được thiết kế cũng như không nhằm mục đích sử dụng hoặc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em và / hoặc trẻ vị thành niên.

Cam kết này là một phần của Điều khoản và Điều kiện và / hoặc Thỏa thuận Cấp phép của chúng tôi. Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi (bao gồm cả Trang web và Hệ thống) và / hoặc bằng cách đồng ý với Cam kết này, ví dụ: trong bối cảnh đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân như được mô tả trong Cam kết này.

 1. Chúng tôi là ai và bạn có thể liên hệ với Chúng tôi như thế nào

Talshir Medical Technologies Ltd.

HaMaayan 2 Street, Modi’in

77177871 ISRAEL

Office: +972 (77) 212-3272

Mail: info@revitalvision.com

Đại diện bảo vệ dữ liệu (DPR) theo Điều 27 của GDPR:

Talshir Guy Medical Technologies Ltd là một công ty nằm ngoài Liên minh Châu Âu. Để tuân thủ Điều 27 GDPR của EU, GDPR-Rep.eu đã được đề cử làm đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu. Nếu bạn muốn sử dụng quyền bảo mật dữ liệu của mình, vui lòng truy cập: https://gdpr-rep.eu/q/19513434 trang web GDPR-Rep.eu của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao quyền chủ thể dữ liệu của bạn theo GDPR và do đó đã chỉ định GDPR-Rep.eu làm đại diện theo Điều 27 GDPR và cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để gửi cho chúng tôi yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư như yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn sử dụng quyền chủ thể dữ liệu của mình, vui lòng truy cập: https://gdpr-rep.eu/q/19513434

Liên hệ GDPR-Rep.eu:

GDPR-Rep.eu

Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG

Luật sư theo pháp luật

c/o Talshir Guy Medical Technologies Ltd

Schellinggasse 3/10, 1010 Vienna, Austria

Tel.: +43 1 9974124 Email: info@gdpr-rep.eu

Vui lòng thêm chủ đề sau vào tất cả thư gửi đến chúng tôi:

GDPR-REP ID: 19513434

Trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng Hệ thống, thông tin của bạn có thể được thu thập và xử lý theo quy định của Cam kết này.

Các câu hỏi, nhận xét, yêu cầu và khiếu nại liên quan đến Cam kết này và thông tin chúng tôi nắm giữ đều được hoan nghênh và cần được giải quyết cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở trên. Tất cả các yêu cầu sẽ được giải quyết kịp thời và hiệu quả.

 1. Bộ điều khiển dữ liệu / Bộ xử lý dữ liệu:

Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (“GDPR”), chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân của khách hàng trực tiếp của chúng tôi và một số loại Dữ liệu cá nhân của người dùng.

Chúng tôi là Bên xử lý bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được xử lý thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi. Tương tự, khi chúng tôi xử lý dữ liệu thay mặt cho bất kỳ khách hàng nào của chúng tôi, những người được coi là Đối tượng được bảo hiểm theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế năm 1996 (“HIPAA”), chúng tôi đóng vai trò là Đối tác kinh doanh.

Dữ liệu mà chúng tôi được coi là Người kiểm soát, bao gồm hồ sơ và chi tiết liên hệ, cũng như thông tin thị lực (dành cho Khách hàng trực tiếp của chúng tôi), việc sử dụng, sở thích, tương tác và dữ liệu phân tích. Ngoài ra, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu được thu thập trong Trang web quảng cáo của chúng tôi. Đối với dữ liệu đó, chúng tôi chịu trách nhiệm của Người kiểm soát dữ liệu (trong phạm vi áp dụng theo luật), như được nêu trong Cam kết này. Trong những trường hợp như vậy, các nhà cung cấp bên ngoài của chúng tôi xử lý dữ liệu đó sẽ đảm nhận vai trò “Bộ xử lý dữ liệu”.

Dữ liệu Cá nhân được chúng tôi xử lý với tư cách là Bên xử lý dữ liệu (hoặc Nhân viên kinh doanh) thay mặt cho Khách hàng và chủ sở hữu Tài khoản của chúng tôi bao gồm: mọi Dữ liệu Cá nhân được Khách hàng hoặc Người dùng của Khách hàng tải lên Hệ thống (bao gồm bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào liên quan đến y tế, mắt hoặc dữ liệu được tải lên hệ thống và được xử lý thay mặt cho Khách hàng, như một phần của hoạt động kinh doanh của Khách hàng đó) và Dữ liệu của Người dùng được xử lý thay mặt cho Khách hàng đó (ví dụ: dữ liệu sử dụng của Hệ thống, thông tin đăng nhập của Người dùng, v.v.). Trong những trường hợp như vậy, Khách hàng của chúng tôi sẽ được coi là “Người kiểm soát dữ liệu” hoặc “Pháp nhân được bảo vệ” và chúng tôi sẽ đóng vai trò là “Người xử lý dữ liệu” hoặc Người cộng tác kinh doanh. Điều đó có nghĩa là chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo hướng dẫn của Khách hàng, tuân theo các thỏa thuận của chúng tôi với Khách hàng đó (trong phạm vi áp dụng). Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý áp dụng cho Người kiểm soát dữ liệu và các Đối tượng được bảo vệ (chẳng hạn như thiết lập cơ sở pháp lý để xử lý và phản hồi các yêu cầu Quyền của Chủ thể Dữ liệu liên quan đến dữ liệu mà họ kiểm soát). Do đó, và với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Dữ liệu Cá nhân của Khách hàng, bạn nên liên hệ với Khách hàng có liên quan. Cũng cần lưu ý rằng, trong những trường hợp này, các nhà cung cấp bên ngoài có liên quan của chúng tôi sẽ đóng vai trò là Bên xử lý phụ được chỉ định.

 

 1. Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn:

“Dữ liệu Cá nhân”, hoặc thông tin cá nhân, có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó người đó có thể được xác định. Điều đó có thể bao gồm dữ liệu được coi là “Thông tin sức khỏe cá nhân” hoặc “PHI” theo HIPAA.

Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn một cách tự nguyện khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân đó cho chúng tôi, khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Hệ thống (cho dù với tư cách là khách hàng trực tiếp hay Người dùng hoạt động dưới quyền Chủ tài khoản), hoặc thông qua các dịch vụ và trang web của chúng tôi mà bạn tự nguyện sử dụng tương tác. Chúng tôi cũng có thể lấy Dữ liệu Cá nhân như vậy về bạn khi có thể được cung cấp cho chúng tôi trong các hoạt động kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Bạn không phải cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, nhưng trong một số trường hợp, nếu bạn không cung cấp, điều đó có thể có nghĩa là bạn không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể không thể hoàn thành câu hỏi về “Mẫu liên hệ” được yêu cầu, trừ khi bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi chi tiết liên hệ của mình. Tương tự, chúng tôi không thể cho phép bạn sử dụng Hệ thống trừ khi bạn sẽ sử dụng và đăng nhập bằng thông tin truy cập của mình như tên người dùng, mật khẩu và cung cấp cho hệ thống dữ liệu liên quan đến thị lực.

Khi bạn sử dụng Trang web hoặc Hệ thống của chúng tôi và tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý các thông tin sau:

 • Dữ liệu nhận dạng – bao gồm đầy đủ họ tên, tên người dùng hoặc bất kỳ nhận dạng tương tự, chức danh, ngày sinh và giới tính và bất kỳ thông tin nào khác do bạn quyết định.
 • Dữ liệu liên hệ – bao gồm địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu người dùng của Hệ thống – trong trường hợp bạn là khách hàng sử dụng hệ thống của chúng tôi hoặc nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu đó như một phần của yêu cầu liên hệ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý một số dữ liệu về nơi làm việc, vị trí, nghề nghiệp, chi tiết liên hệ, dữ liệu thanh toán, v.v. của bạn;
 • Dữ liệu Thị lực – thông tin cơ bản liên quan đến thị lực của bạn và bất kỳ tình trạng mắt nào, cần thiết cho hoạt động thích hợp của Hệ thống;
 • Dữ liệu sử dụng – bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web, Hệ thống và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả hồ sơ về việc sử dụng của bạn trong một số trường hợp.
 • Dữ liệu kỹ thuật – bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), thiết bị bạn đang sử dụng, loại và phiên bản trình duyệt, độ phân giải màn hình, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản kết nối của trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng cũng như công nghệ khác trên thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web này.
 • Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông – bao gồm các sở thích của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba của chúng tôi và các sở thích giao tiếp của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc nhân khẩu học cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu Tổng hợp có thể được lấy từ Dữ liệu Cá nhân của bạn nhưng không tiết lộ danh tính của bạn.

 1. Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập như thế nào:

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn, bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tiếp – Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Danh tính, Địa chỉ liên hệ và Dữ liệu Cá nhân khác của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu hoặc đăng ký vào Hệ thống (ví dụ: “Liên hệ với chúng tôi” hoặc “Đăng ký nhận bản tin”, “Mẫu đăng ký”, v.v.) hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua điện thoại , email hoặc cách khác.
 • Công nghệ hoặc tương tác tự động – Khi bạn tương tác với Trang web hoặc Hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Cá nhân thông qua việc sử dụng các tính năng và công cụ Hệ thống của chúng tôi hoặc Cookie (vui lòng tham khảo mô tả bên dưới, trong “Sử dụng Cookie”).
 • Bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai – Trong Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận Dữ liệu Cá nhân về bạn từ các bên thứ ba và các nguồn công khai khác nhau, ví dụ: quảng cáo và mạng xã hội, nhà cung cấp phân tích, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm.
 1. Sử dụng Cookies:

Giống như nhiều trang web khác, Trang web và các phần của Hệ thống sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trong khi bạn điều hướng qua trang web. Chúng tôi có thể sử dụng nhiều loại Cookie khác nhau:

Cookie cần thiết – cần thiết để trang web hoạt động bình thường (thường xuất hiện dưới thẻ cookie của chúng tôi);

Cookie chức năng – được chỉ định để lưu cài đặt của bạn trên trang web – tùy chọn ngôn ngữ hoặc tùy chọn chế độ xem khác;

Cookie phiên – được sử dụng để hỗ trợ chức năng của web – những Cookie đó chỉ được lưu tạm thời trong một phiên duyệt web và sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie mục tiêu – những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin từ bạn nhằm giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình cũng như phục vụ bạn những quảng cáo được nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn (ví dụ: Cookie của Google).

Cookie mạng xã hội – Cookie bổ trợ xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter, LinkedIn Cookie hoặc pixel, v.v.) cho phép chia sẻ thông tin sử dụng của bạn với các tài khoản mạng xã hội của bạn.

Cookie phân tích – cung cấp cho chúng tôi thông tin tổng hợp cho phép chúng tôi cải thiện cách trang web của mình hoạt động, ví dụ: Phân tích của Google.

Các dịch vụ của bên thứ ba được chúng tôi sử dụng – ví dụ: dịch vụ bên ngoài hỗ trợ các lựa chọn nghề nghiệp và tuyển dụng của chúng tôi thông qua trang web (ví dụ: Comeet hoặc Workday) hoặc dịch vụ bên ngoài cho phép chúng tôi trình chiếu các video ngắn trong trang web của mình (ví dụ: YouTube hoặc Vimeo).

Xin lưu ý rằng dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng Cookie có thể được liên kết và kết hợp với bất kỳ dữ liệu nào khác, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân.

Quản lý cookie và chọn không tham gia: ngoài các Cookie Cơ bản được mô tả ở trên, bạn luôn có thể định cấu hình trình duyệt của mình hoặc sử dụng “thanh cookie” được cài đặt trong Trang web của chúng tôi để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt, nhưng đôi khi trong trường hợp đó, một số dịch vụ, tính năng và chức năng trong trang web của chúng tôi có thể không có sẵn cho bạn.

 1. Mục đích của quá trình xử lý:

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để: cho phép bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất, bao gồm cả việc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn bằng cách trình bày nội dung phù hợp với sở thích của bạn; Cho phép bạn sử dụng Hệ thống của chúng tôi thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi, người là chủ sở hữu Tài khoản; Cung cấp cho bạn với tư cách là Khách hàng trực tiếp của chúng tôi các Dịch vụ và Hệ thống mà bạn đã mua từ chúng tôi; đáp ứng hoặc tuân thủ bất kỳ quy tắc, luật, quy định, quy tắc thực hành hoặc hướng dẫn hiện hành nào được ban hành bởi bất kỳ cơ quan pháp luật hoặc quản lý nào; đánh giá hoặc đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ của chúng tôi, cũng như bất kỳ biện pháp kỹ thuật và tổ chức nào được chỉ định để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn; Cải thiện và bảo mật các dịch vụ và hệ thống của chúng tôi; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, cũng như bảo vệ trước mọi vụ kiện, khiếu nại pháp lý hoặc khiếu nại; để tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác được yêu cầu để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

 1. Cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn:

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép chúng tôi, tức là khi chúng tôi có Cơ sở Hợp pháp cho việc sử dụng đó. Cơ sở luật và hợp pháp đó có thể là bất kỳ cơ sở nào sau đây:

 • Xử lý các hành động được phép đối với chúng tôi như một phần của hợp đồng mà chúng tôi có giữa chúng tôi và Chủ tài khoản, với tư cách là Khách hàng của Hệ thống;
 • Xử lý các hành động liên quan đến đặt chỗ và / hoặc yêu cầu của bạn, để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi. Ví dụ: liên hệ với bạn theo biểu mẫu “Liên hệ” do bạn điền. Một ví dụ khác là việc xử lý dữ liệu của bạn với tư cách là Khách hàng của Hệ thống;
 • Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để đáp ứng các trách nhiệm mà chúng tôi có đối với các cơ quan quản lý, quan chức thuế, cơ quan thực thi pháp luật hoặc đáp ứng các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi;
 • Việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thương mại. Ví dụ, để vận hành và cải thiện dịch vụ cũng như để mọi người được thông báo về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của bạn mọi lúc theo cách tương xứng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn, đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn lấn át;

Nói chung, và như đã nêu chi tiết ở trên, chúng tôi không dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp ở trên.

Cần lưu ý rằng nếu bạn là Người dùng hành động trong Hệ thống của chúng tôi thay mặt cho Khách hàng hoặc Chủ tài khoản, thì Cơ sở hợp pháp cho việc sử dụng chính của hệ thống thuộc trách nhiệm của Chủ tài khoản, là Người kiểm soát dữ liệu. Tuy nhiên, và như đã giải thích ở trên, một số dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Hệ thống có thể được chúng tôi xử lý với tư cách là nhà điều hành và chủ sở hữu của Hệ thống.

 1. Xử lý dữ liệu thống kê hoặc ẩn danh:

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh Dữ liệu Cá nhân đang được thu thập và quản lý thông qua việc sử dụng Trang web và Hệ thống của chúng tôi, để dữ liệu đó không còn được liên kết với bất kỳ người nào đã xác định. Dữ liệu tổng hợp hoặc ẩn danh đó có thể được chúng tôi sử dụng như một phần của Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê, mà không cần thông báo thêm cho bạn.

 1. Người nhận dữ liệu:

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong nhiều trường hợp khác nhau trong quá trình điều hành doanh nghiệp của chúng tôi thông thường, chẳng hạn như:

 • Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho những người được ủy quyền xử lý dữ liệu cá nhân, trong tổ chức của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đủ điều kiện là người xử lý dữ liệu hoặc người xử lý phụ, cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi và quy trình kinh doanh thông thường, ví dụ: hệ thống, dịch vụ lưu trữ và máy tính, cũng như các nỗ lực tiếp thị, phù hợp với luật hiện hành;
 • Gián tiếp và liên quan đến việc sử dụng Cookie thông qua dịch vụ của bên thứ ba như đã giải thích ở trên;
 • Khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy hoặc khi được phép làm như vậy vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Trong bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo việc chuyển giao đó được quản lý cẩn thận để bảo vệ quyền riêng tư của bạn:

 • việc chuyển giao trong nhóm và các chi nhánh của chúng tôi, sẽ tuân theo một thỏa thuận / chính sách và thủ tục được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn nhận được mức độ bảo vệ phù hợp và nhất quán theo yêu cầu của luật hiện hành;
 • việc chuyển giao cho bất kỳ nhà thầu phụ hoặc nhà xử lý nào sẽ tuân theo các điều khoản hợp đồng đảm bảo tính bảo mật và bảo vệ của mọi Dữ liệu Cá nhân thuộc bất kỳ nhà thầu phụ nào như vậy, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

mọi yêu cầu về thông tin mà chúng tôi nhận được từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý sẽ được xác thực cẩn thận trước khi tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào.

Nếu bạn là Người dùng Hệ thống của chúng tôi, một số dữ liệu được thu thập trong quá trình bạn sử dụng hệ thống là Khách hàng có liên quan đã mua giấy phép Hệ thống từ chúng tôi. Trong những trường hợp đó, như đã giải thích ở trên, Khách hàng là Người kiểm soát dữ liệu và sẽ có toàn quyền truy cập vào thông tin của mình, bao gồm dữ liệu do bạn cung cấp với tư cách là Người dùng của hệ thống và các dữ liệu khác được thu thập tự động như một phần của việc sử dụng đó ( ví dụ: ghi lại các phiên của bạn và dữ liệu đăng nhập vào Hệ thống).

 1. Vị trí xử lý dữ liệu:

Bất kỳ việc chuyển dữ liệu nào bắt nguồn từ Liên minh Châu Âu (“EU”) đến một quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), sẽ được thực hiện theo các quy định tại chương 5 của GDPR. Việc chuyển giao như vậy có thể được thực hiện tới các quốc gia được công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ pháp lý đầy đủ hoặc nơi chúng tôi có thể hài lòng rằng các thỏa thuận thay thế được áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, ví dụ: ký kết các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được các cơ quan có liên quan của EU công bố và cho phép.

Điều quan trọng cần lưu ý là Talshir Guy Medical Technologies Ltd. có trụ sở chính tại Israel, một quốc gia được Ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu coi là cung cấp các quy định về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân ở mức độ phù hợp.

 1. Liên kết đến các trang web khác:

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, trình ứng dụng và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm về các điều khoản liên quan quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

 1. Cách chúng tôi bảo mật thông tin của bạn:

Chúng tôi cam kết bảo vệ an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và sử dụng trái phép. Tuy nhiên, việc thu thập, truyền và lưu trữ thông tin không bao giờ có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật thích hợp được áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn và chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi các chính sách của mình và triển khai các tính năng bảo mật bổ sung.

 1. Khoảng thời gian lưu giữ để lưu trữ dữ liệu cá nhân:

Chúng tôi sẽ chỉ lưu Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm cả mục đích đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Là một phần của việc đó, chúng tôi có thể lưu và giữ hồ sơ dữ liệu có thể cần thiết cho chúng tôi để bảo vệ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi đã xác định khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cho bất kỳ mục dữ liệu nào trong hệ thống của mình, đảm bảo giảm thiểu khoảng thời gian lưu giữ.

Các khoảng thời gian lưu giữ của dữ liệu được xử lý trong Hệ thống thay mặt cho Khách hàng của chúng tôi, là theo quyết định riêng của bất kỳ Khách hàng nào như vậy, phù hợp với nghĩa vụ pháp lý của họ với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong một số trường hợp, dữ liệu được thu thập trong Hệ thống có tính chất y tế hoặc liên quan đến y tế. Những dữ liệu đó có thể phải tuân theo một quy định cụ thể bao gồm loại thường quy định thời gian lưu giữ lâu hơn.

Như đã giải thích trước đây, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể ẩn danh Dữ liệu Cá nhân của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể lưu và sử dụng thông tin ẩn danh này vô thời hạn.

 1. Quyền của Đối tượng dữ liệu theo luật Bảo vệ quyền riêng tư:

Theo luật của Liên minh Châu Âu, các cá nhân và cư dân Liên minh Châu Âu, có một số quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin hoặc thực hiện các sửa đổi đối với cách chúng tôi xử lý dữ liệu liên quan đến họ. Các quy tắc tương tự được áp dụng theo HIPAA hoặc theo Quy định bảo vệ quyền riêng tư của Israel. Những quyền đó có thể bao gồm:

 • quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn – bạn có thể yêu cầu chúng tôi xác nhận xem chúng tôi có và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn hay không, và nếu có, bạn có thể yêu cầu một bản sao dữ liệu của mình;
 • quyền sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn – bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào không chính xác, sau khi xác minh tính chính xác của dữ liệu trước;
 • quyền xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn – bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn cho rằng chúng tôi không còn cần sử dụng nó cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa như vậy trong bất kỳ trường hợp nào trong đó quá trình xử lý dữ liệu của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc khi chúng tôi sử dụng dữ liệu đó một cách bất hợp pháp hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xóa Dữ liệu cá nhân của bạn. Bất kỳ yêu cầu tẩy xóa nào như vậy sẽ phải tuân theo các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp (g. nghĩa vụ của chúng tôi là lưu giữ một số hồ sơ cho mục đích thuế hoặc hải quan);
 • quyền hạn chế việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn – bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định;
 • quyền phản đối cách chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn – bạn có thể phản đối bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đã biện minh cho lợi ích hợp pháp của mình nếu bạn tin rằng các quyền và tự do cơ bản của bạn để bảo vệ dữ liệu lớn hơn lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc sử dụng thông tin;
 • bạn luôn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin của bạn cho một tổ chức khác và / hoặc cung cấp cho bạn bản sao Dữ liệu Cá nhân của bạn (Quyền có thể trao lại);
 • Theo HIPAA, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn danh sách những người mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin;
 • Bạn có quyền khiếu nại bất kỳ lúc nào trước cơ quan giám sát liên quan về các vấn đề bảo vệ dữ liệu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá cao cơ hội giải quyết các mối quan tâm của bạn trước khi bạn tiếp cận với các cơ quan có thẩm quyền, vì vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong trường hợp đầu tiên.

Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể làm được những gì bạn đã yêu cầu. Ngoài ra, không phải tất cả các quyền đó đều được áp dụng ở mọi khu vực tài phán. Ví dụ: nếu nó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo mật mà chúng tôi nợ người khác hoặc nếu chúng tôi có quyền hợp pháp để giải quyết yêu cầu theo một cách khác. Ngoài ra, Quyền trao lại không áp dụng theo HIPAA hoặc theo luật Bảo vệ quyền riêng tư của Israel. Vì vậy, không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể hoặc có nghĩa vụ cung cấp cho bạn những quyền đó. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi khi có bất kỳ yêu cầu nào như vậy và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

 1. Thông báo Đặc biệt cho Cư dân California:

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho những dự định và mục đích của Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”). Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích của mình, nhưng chỉ như được mô tả ở trên hoặc sau khi ẩn danh dữ liệu đó, bao gồm cả dữ liệu tổng hợp không còn liên quan đến bạn nữa.

 1. Các thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư này:

Chúng tôi có quyền thay đổi cam kết này vào từng thời điểm theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó tại đây để bạn có thể xem thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó trong trường hợp nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp dữ liệu sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn chấp nhận và đồng ý với cam kết này là đã được sửa đổi.

Talshir Guy Medical Technologies Ltd là một công ty nằm ngoài Liên minh Châu Âu. Để tuân thủ Điều 27 GDPR của EU, GDPR-Rep.eu đã được đề cử làm đại diện của chúng tôi tại Liên minh Châu Âu. Nếu bạn muốn sử dụng các quyền bảo mật dữ liệu của mình, vui lòng truy cập: Trang tổng quan về Quyền riêng tư công khai của chúng tôi.

Cam kết có hiệu lực từ tháng 7, 2020

Contact Us


  Công ty TNHH Vietcare Solutions
  270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
  Điện thoại: 028 36100016 - 0948 084 086

  info@retalvision.com.vn